Ugrás a tartalomra

Ezt a bejegyzést automatikus fordítással fordíthatja le.

JAZDECKÝ ODDIEL KOVÁČOVCE

Zameranie organizácie

Jazdecký oddiel Kováčovce bol registrovaný dňa 9.1.2007. Jazdecký oddiel má za sebou bohaté skúsenosti slúžiace potrebám ľudí, ich duševnému a fyzickému rozvoju umožňujúce prehlbovanie lásky človeka k prírode a k zvieratám. Kladie dôraz na harmonický vývoj jednotlivca k cieľavedomej výchove svojich členov aby dosahovali dobré športové úspechy. Jazdecký oddiel v spolupráci s miestnym obecným úradom Kováčovce má za sebou už 23 vydarených ročníkov Jazdeckých pretekov o Ipeľský pohár s celoslovenskou účasťou pretekárov, preto je obec známa dlhodobou tradíciou jazdectva na koňoch. Jazdecký oddiel disponuje i jazdeckým areálom, ktorý sa nachádza v areály bývalého poľnohospodárskeho družstva. Areál pozostáva z maštale, stajní koní, z cvičného parkúra s pieskovým povrchom a z výbehu s trávnatým povrchom.


História
Jazdecký oddiel v obci bol založený už v roku 1980.
Jazdecký oddiel Kováčovce je občianskym združením jednotlivcov na báze dobrovoľnosti, združujúcich záujemcov o jazdecký šport a chov koní. Je členom Slovenskej jazdeckej federácie. Združenie je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva a povinnosti. Vyvíja činnosť na území Slovenskej republiky a v zahraničí. 

Hlavným cieľom činnosti združenia je podpora a rozvoj jazdeckého športu, rozvoj jazdeckého športu u detí, mládeže a občanov telesne postihnutých. Činnosť združenia vychádza z noriem federácie (SJF) a riadi sa platnými národnými pravidlami, zákonmi a etickými normami na ochranu zvierat. Podieľa sa na organizácií majstrovstiev a súťaží oblastného charakteru a medzinárodných podujatí v oblasti jazdeckého športu. 

Spolupracuje úzko so všetkými združeniami a jednotlivcami, ktorých program zahŕňa záujem o jazdectvo. Jazdecký oddiel navštevujú deti predškolského a školského veku za účelom exkurzie, čím majú možnosť oboznámiť sa s chovom, starostlivosťou a tréningom koní. Jazdecký oddiel disponuje i jazdeckým areálom. Jazdecký areál sa nachádza v areály bývalého poľnohospodárskeho družstva vzdialeného cca 1 km od obce Kováčovce. Areál pozostáva z maštale, stají koní, kde je ustajnených 9 koní jazdeckého oddielu, s možnosťou ustajnenia až 50 koní. Ďalej pozostáva z cvičného parkúra s rozmermi 50 x 50 m s pieskovým povrchom a z výbehu s trávnatým povrchov s rozmermi 30 x 50 m. Oddelene je i budova so šatňami a sociálnym zariadením, kúpeľňou. 

Personálne obsadenie organizácie, členská základňa, výkonná zložka a pod.
Združenie v súčasnosti nemá zamestnancov, tvoria ju len členovia. Členská základňa v súčasnosti pozostáva z 9 členov. Predsedom združenia je Florián Jančo. Členom združenia môže byť fyzická osoba, ktorá dovŕši 18. rok života, taktiež i právnická osoba, zastúpená štatutárnym orgánom, ktorá súhlasí so stanovami a cieľmi združenia. Orgánmi združenia sú: členská schôdza (je najvyšším a vrcholným orgánom), predsedníctvo (je výkonným orgánom, navonok ho prezentuje predseda) a kontrolór. Dvaja členovia sú držiteľmi oprávnenia – inštruktor jazdectva. 

Významné dokončené projekty/ dosiahnuté výsledky.
V roku 2007 však bola združeniu pridelená dotácia zo zdrojov Banskobystrického samosprávneho kraja na usporiadanie pretekov s názvom projektu: Jazdecké preteky o Ipeľský pohár. Tieto prostriedky boli použité na technické a organizačné zabezpečenie pretekov. Je vybudovaný parkúr na usporiadanie pretekov v areáli Obecného úradu.